Ny undersökning lyfter kvalitetsbrister inom svensk färdtjänst

Färdtjänst Nobina nobina sverige Omsorgsresor Samtrans Samtrans Omsorgsresor Särskild kollektivtrafik

– Tidigare undersökningar om färdtjänsten i Sverige signalerar att verksamheten överlag fungerar bra. Vi kan delvis bekräfta den bilden, men även om en klar majoritet av resorna fungerar som de borde, tack vare duktiga och engagerade förare, framträder en allt tydligare bild av resor som är sena, otrygga och utförs med låg förståelse för resenärernas särskilda behov. Det behöver bli bättre och vi tror att branschen är mogen att göra den resan, säger Tomas Hansson, vd för Samtrans omsorgsresor.

I undersökningen uppger drygt 4 av 10 att de någon gång känt sig otrygga i samband med resor i den särskilda kollektivtrafiken. Yngre människor och kvinnor har något oftare upplevt otrygghet i samband med resor. Den upplevda otryggheten ökar ju oftare man reser och det är uppenbart att trygghet är en viktig faktor för den övergripande upplevelse av hur resorna fungerar.

– Vi vill med ny kunskap och fakta bjuda in till diskussion och eftertanke om hur särskilda persontransporter verkligen fungerar i Sverige och kan utvecklas till det bättre. Det handlar om allt ifrån personalbrist och rekryteringsutmaningar till strukturella frågor om vilka kvalitetskrav som egentligen ställs i upphandlingar av dessa transporter. Det är också uppenbart att prispress och stress inom förarkåren leder till ett sämre utförande, säger Tomas Hansson.

– Vi har låtit genomföra den här undersökningen därför att vi är engagerade i att vår bransch ska få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, men också för att själva kunna ta ett ansvar för att utveckla branschen. Men vi kan inte göra det själva. Med den kunskap som nu finns på bordet borde både branschens företag, upphandlande kommuner och regioner samt beslutsfattare enas om gemensamma mål för hur resenärerna kan få ett bättre resande i framtiden. Vi vill ta initiativ till ett sådant arbete.

Undersökningen visar också att det finns en stark opinion för att själv kunna välja eller välja bort det företag som utför resorna. Ju mer missnöjd man är idag med hur färdtjänsten fungerar desto mer angelägen är man att själv kunna välja leverantör.

– Många människor är helt beroende av att färdtjänsten, skolskjutsen eller sjukresan fungerar för att vardagen och livet ska gå ihop. Det behövs stärkta rättigheter för resenärerna, men också bättre förutsättningar för att höja kvaliteten.

Ett annat resultat av undersökningen är att det finns en stor efterfrågan på nya digitala möjligheter att beställa sina resor. En stor andel av resenärerna saknar idag möjligheter att boka sina resor med välfungerande appar, få viktiga notiser eller att se var bilen befinner sig.

– Det är ett kvitto på att vår digitaliseringsresa välkomnas av resenärerna. Hela branschen bör ställa sig frågan hur mer kan komma på plats snabbare, avslutar Tomas Hansson.

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts på uppdrag av Samtrans omsorgsresor. Under perioden 21 maj – 22 juni 2021 genomfördes 1 037 intervjuer. Målgruppen har screenats fram genom 9 294 intervjuer inom ramen för Iniziopanelen, Demoskops webbpanel som speglar svenska folket.

De som har intervjuats är personer som själva eller i sin närhet har någon som nyttjar färdtjänst eller någon annan behovsanpassad transporttjänst. Med annan behovsanpassad transporttjänst menas även resor under namn som serviceresor, omsorgsresor, riksfärdtjänst eller rullstolstaxi.

Undersökningen finns att läsa här: