Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i appen Samtrans Förare

För oss är det viktigt att du litar på att vi respekterar ditt privatliv och följer tillämplig lagstiftning vid insamling och behandling av personuppgifter. Vi värnar om de personuppgifter som samlas in om dig och tillser att de lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt- och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den information vi lämnar har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Samtrans är personuppgiftsansvarig för när du använder Förarappen. Vill du läsa mer om Samtrans personuppgiftsbehandlingar kan du gå in på Dataskydd och integritet – Samtrans

 

Personuppgiftsansvar

Samtrans är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs. varför vi behandlar dina uppgifter och hur vi behandlar dem. Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy nedan.

 

Samtrans och Nobinakoncernens inbördes arrangemang

Samtrans är ett bolag inom Nobinakoncernen. Nobinakoncernen består av flera bolag i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark. Det bolag som du har kontakt med eller tillhandahåller den resa eller tjänst du använder är som huvudregel det bolag som är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter.

För att vi ska kunna utföra vissa tjänster behöver vi ibland dela personuppgifter med andra bolag i koncernen. När vi delar personuppgifter inom koncernen har vi ingått ett internt arrangemang för att reglera behandlingen.

 

Användaruppgifter

Vi behöver att du använder Förarappen för att vi ska kunna trafikplanera och trafikleda efter de avtal som Samtrans har. För att du ska kunna använda Förarappen behöver du ha ett användarkonto och du loggar in med de kontouppgifter du får från Samtrans när du genom ditt Åkeri blir ansluten som förare. Vi behandlar då för- och efternamn, personnummer, e-postadress, inloggningsnamn, telefonnummer, TFL-nummer, Samtrans ID-nummer, arbetsgivare (Åkeri) samt ID-nummer för fordon du framför.

Vi lutar oss på den rättsliga grunden intresseavvägning.

Vi sparar uppgifterna så länge som du har köruppdrag för Samtrans, därefter raderas uppgifterna inom ett år.

 

Platstjänster – registrering av platsdata

Användning utan att starta ett körpass

Du kan välja om du vill aktivera platstjänster när du öppnar appen. Om du inte samtycker till att aktivera platstjänster i appen kommer du kunna se ditt schema, men inte starta ett körpass. Under körpasset behöver platstjänster vara aktiverad för att kunna utföra ditt arbete för Samtrans.

När du använder appen och har aktiverat platstjänster utan att starta ett körpass lutar vi oss på den rättsliga grunden samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för platstjänster i telefonens inställningar.

Vi sparar inte några uppgifter om din plats utan det sparas lokalt i din telefon så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet.

Användning vid start av körpass

För att du ska kunna starta ett körpass behöver du aktivera platstjänster. Du behöver dela din plats med oss för att du ska kunna navigera din körning från appen (mellan vilka destinationer).

Din position sparas när du registrerar Upphämtning och Avlämning av resenär.

Vi lutar oss på den rättsliga grunden intresseavvägning.

 

Körpasshistorik

För att vi ska kunna hantera vårt avtal med vår uppdragsgivare behöver vi spara uppgifter om vilka uppdrag du har genomfört. Vi behandlar då uppgifter om vilka körpass du tagit, där inkluderat var du har varit, när och var du har plockat upp eller lämnat en resenär.

Vi sparar uppgifterna kopplat till genomfört körpass endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, normalt sett under avtalet med aktuell uppdragsgivares giltighetstid.

 

Crashlytics

När du använder Förarappen behöver vi behandla personuppgifter i form av din enhets unika enhetsinformation för att kunna spåra och hantera kraschdata. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna utveckla och hantera appens funktionalitet samt för att hjälpa användare vid reklamationer eller andra fel.

Vi lutar oss på den rättsliga grunden intresseavvägning.

Vi sparar bara informationen så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet.

 

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi kan komma att dela vissa personuppgifter inom Nobinakoncernen, med våra uppdragsgivare, fackliga organisationer och arbetsorganisationer, externa samarbetspartners och rådgivare inom och utanför EU/EES, samt myndigheter eller andra mottagare om det krävs till följd av lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

Samtrans använder leverantörer som kan ha åtkomst till personuppgifter från USA.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi skyddar alltid våra personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Samtrans har inrättade processer, rutiner och tekniska åtgärder som både proaktivt och reaktivt förbättrar säkerhetsnivån. Allt för att dina personuppgifter ska hanteras säkert och ej blir tillgängliga för obehöriga.

Du kan du läsa mer om hur Nobinakoncernen arbetar med informationssäkerhet, där inkluderat hur vi skyddar personuppgifter här: https://www.nobina.com/sv/om-oss/dataskydd-och-integritet/informaionssakerhet/.

 

Dina rättigheter

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 15 september 2022 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom att publicera en ny version på vår hemsida.

Kontakta Nobinakoncernens Dataskyddsombud

Om du har frågor rörande hur Nobina behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Nobinakoncernen, är du välkommen att kontakta Nobinas Dataskyddsombud via växeln, post eller e-post:

Nobina AB (publ)
Armégatan 38, Box 6071,
171 06 SOLNA
Telefon: +46 8 410 650 00
E-post: dpo@nobina.com