Artikel i Dagens Nyheter

 

Dagens Nyheter publicerade den 7 oktober en artikel om att Stockholms stad har avbrutit sin offentliga upphandling för persontransporter eftersom prisnivåerna från anbudsgivarna var alldeles för höga. Samtrans har sedan den 1 juli 2014 ansvarat för avtalsområdet skol- och omsorgstransporter för Stockholms stad och vårt uppdrag pågår enligt avtal till och med den 31 december 2016.

I artikeln sägs att oppositionen är rädda för att handikappade barn kommer att få lida nu när upphandlingen har avbrutits och att politiker säger att det befintliga avtalet är en av de värsta surdegar de fick ärva av den borgerliga alliansen. Det här är uttalanden som vi förmodar att de baseras på historik eftersom vi med ca 20 000 utförda transporter i veckan för staden idag endast har ca 100 reklamationer per vecka. Nu är vi självklart inte nöjda med den nivån på reklamationer även om den bara är 0,5 % och arbetar därför konstant med att utveckla vår verksamhet. Serviceförvaltningen säger också i artikeln att det inte funnits tillräckliga skäl att säga upp avtalet. 

Facebook 
DN skriver också att anhöriga rasar på vår Facebooksida, men det är tyvärr ett faktafel eftersom Samtrans inte har en aktiv Facebooksida än. Den sidan som det hänvisas till ägs av en anhörig som har varit eller är missnöjd med situationen. 

Ansvar och förutsättningar 
Vi kan med facit i hand konstatera att det var mycket som gick snett 2014 och att det fortfarande finns områden att förbättra trots att det fungerar klart bättre idag. Både Samtrans och staden har lärt sig en hel del av olika händelser under de dryga två år som avtalet har löpt. Samtrans tar fullt ansvar för sina tillkortakommanden, men här är det viktigt att tänka på att även beställaren har ett ansvar för att leverantören ska kunna utföra sitt ansvar enligt avtal. Här har staden tyvärr inte skapat de rätta förutsättningarna fullt ut genom avtalets gång. 

Samplanering, beställningar och fordonsresurser 
Två områden kan nämnas särskilt. Det ena området är att det i upphandlingen tydligt visades en ambitionsnivå om samplanering av resor och Samtrans lämnade anbud utgående från det. Tyvärr har möjligheterna till samplanering av resor minimerats till en mycket låg nivå baserat på stadens praktiska tillämpning av avtalet vilket i sin tur kraftigt ökat behovet av fordon mot det ursprungliga. 
Det andra området är att stadens skolor senast sex veckor innan skolstart ska ha anmält resebehovet till leverantören för att en bra planering och fordonsbedömning ska kunna göras. Inför skolstart 2016 hade trots insatser från Utbildningsförvaltningen endast 63 % av behovet inkommit till Samtrans en vecka före skolstartsveckan och då var ändå 2016 det överlägset bästa året på det här området. Det här innebar att en vecka före skolstarten i augusti i år var ca 1700 elevers resor oplanerade. Det här är något som i princip omöjliggör möjligheten att lyckas med uppdraget eftersom det blir ett rörligt mål att jobba mot och trots att vi gör allt som går för att lösa alla elevers behov så är det inte konstigt att vi misslyckas med en del resor under minst sex veckor efter skolstart. Här skulle vi förmodligen kunna säga att vi inte kan köra dessa 1700 elever inom de sex stipulerade veckorna, men det skulle inte falla oss in med tanke på servicekänslan i bolaget och vår omtanke om resenärerna. Trots bristerna i förutsättningarna har vi i höst ändå genomfört den bästa skolstartsperioden under avtalstiden. Vi har framfört till staden att det är enormt viktigt att beställaren tar ansvar för att skapa de förutsättningar som krävs för att leverantören ska kunna lyckas med sitt uppdrag. 

Ökade krav och högre viten 
Något som är tydligt i den nu avbrutna upphandlingen från Stockholms stad är att man har ökat kravmängden rejält, infört fler vitesområden än tidigare och dessutom högre vitesbelopp. Det här är något vi ser att fler kommuner också gör i sina upphandlingar. Här är det viktigt att komma ihåg att krav kostar och om man sedan dessutom lägger in en kraftigt höjd risknivå för leverantörerna skapar det också självklart kostnader. Vi kan bara svara för det anbud som Samtrans lämnat in och vi anser att vi lämnat in ett anbud med en riktigt bra och korrekt prisnivå utgående från de förutsättningar och krav som sattes i den avbrutna upphandlingen. Vi kan tyvärr konstatera att staden inte var beredda att betala för sina krav och den önskade kvalitetsnivån och att vi är flera parter som lagt ned omfattande arbete med upphandlingsunderlag och anbud i onödan. 

Välkomnar direktupphandling 
Vi ser fram mot den direktupphandling som ska genomföras med tanke på att vi kan komma att få dela ansvaret för dessa viktiga resor med några av våra branschkollegor på en delmängd av resevolymen och det kommer att göra det bättre för resenärerna. Sedan får vi avvakta den nya upphandlingen som förmodligen kommer att innehålla en mer normal kravbild inklusive tydliga förutsättningar för leverantörernas möjlighet till framgång med sina leveranser. 

Anders Larsson 
VD Samtrans